jmfs.net
当前位置:首页>>关于蝉古诗带拼音朗读视频的资料>>

蝉古诗带拼音朗读视频

一、原文:蝉chán 唐[táng] 虞 [yú] 世 [shì] 南 [nán] 垂(chuí)(ruí)饮(yǐn)清(qīng)露(lù),流(liú)响(xiǎng)出(chū)疏(shū)桐(tóng). 居(jū)高(gāo)声(shēng)自(zì)远(yuǎn),非2113(fēi)是(shì)藉

以《蝉》为题的古诗,个人以为虞世南为长.蝉(隋末唐初虞世南) chuí ruí yǐn qīng lù 垂 饮 清 露,liú xiǎng chū shū tóng 流 响 出 疏 桐.Jū gāo shēng zì yuǎn 居 高 声 自 远,fēi shì jí qiū fēng 非 是 藉 秋 风.:,系冠缨也.《说文》.谓缨之垂者.

蝉(隋末唐初虞世南) chuí ruí yǐn qīng lù 垂 饮 清 露,liú xiǎng chū shū tóng 流 响 出 疏 桐.Jū gāo shēng zì yuǎn 居 高 声 自 远,fēi shì jí qiū fēng 非 是 藉 秋 风.

chán 蝉 [táng ] yú shì nán [唐] 虞世南 chuí ruí yǐn qīng lù ,liú xiǎng chū shū tóng .垂饮清露,流响出疏桐.jū gāo shēng zì yuǎn ,fēi shì jiè qiū fēng .居高声自远,非是藉秋风.

1.译文:蝉低着头饮着清澈的露水,从高大的梧桐树上发出叫声.它身居高处,声音自然能够传的很远,并不是借助秋风的吹送.2.《蝉》是唐代诗人虞世南创作的一首五言古诗,是首托物寓意的诗.原文:垂饮清露,流响出疏桐.居高声自远,非是藉秋风.3.注释:①垂(ruí):古代官帽打结下垂的部分,蝉的头部有伸出的触须,形状好像下垂的冠缨.也指蝉的下巴上与帽带相似的细嘴.②清露:清纯的露水.饮清露:古人认为蝉生性高洁,栖高饮露,其实是刺吸植物的汁液.③流:发出.流响:指蝉长鸣不已,声音传的很远.④疏桐:高大的梧桐.⑤居高:指栖息在高处,语意双关.⑥藉(jiè):凭借、依赖.

垂(rui二声),字是指古代的帽带.是蝉触须下垂的形象写法.

ruí音近于“锐”.绥:古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部伸出的触须,形状与其有些相似.是古代官帽打结下垂的带子,也指蝉的下巴上与帽带相似的细嘴.蝉用细嘴吮吸清露,由于语义双关,暗示着冠缨高官要戒绝腐败,追求清廉. 首句“垂饮清露”,“”是古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部有伸出的触须,形状好象下垂的冠缨,故说“垂”.古人认为蝉生性高洁,栖高饮露,故说“饮清露”.这一句表面上是写蝉的形状与食性,实际上处处含比兴象征.“垂”暗示显宦身分(古代常以“冠缨”指代贵宦).

蝉 虞(yu 二声)世南 垂饮清露, 流响出疏桐. 居高声自远, 非是藉秋风. 这首托物寓意的小诗,是唐人咏蝉诗中时代最早的一首,很为后世人称道. 首句“垂饮清露”,“”是古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部有伸出的触须,形

①塑造了一只平凡而又不平凡的蝉 ②这首诗句句写的是蝉的形体、习性和声音,而句句又暗示着诗人告诫情愿的品行志趣.不过,这首诗从他不是以鲲鹏鹰虎,而是以一只不甚起眼的蝉来自况,也可见其老成谨慎,以及有自知之明.③这首诗采用了拟物的修辞手法

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com